Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego CompetenceGame.com przez Klienta oraz świadczenia Usługi. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zamówienia składanego przez Klienta.
  2. Serwis internetowy CompetenceGame.com jest własnością Instytutu Badań i Rozwoju IOCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jarzębinowej 8, 03-289 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000403329, NIP: 5242747768, REGON: 145896998, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł pokrytym w całości.
  3. Serwis został utworzony w celu świadczenia przez Usługodawcę usługi badania kompetencji Uczestników Projektów, których wskazuje Klient oraz zbierania danych do badań z zakresu pomiaru kompetencji.
  4. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:
   1. Serwis – Portal internetowy CompetenceGame.com zawierający Gry Kompetencyjne oraz aplikację służącą do zarządzania dostępem do Projektów i Gier.
   2. Usługodawca – właściciel Serwisu - Instytut Badań i Rozwoju IOCUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jarzębinowej 8, 03-289 Warszawa.
   3. Usługa – badanie kompetencji Uczestników Projektów wraz z obsługą procesu udziału w badaniu.
   4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto w Serwisie i upoważniona do korzystania z Serwisu przez Klienta, którego danymi zarządza Klient.
   5. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podmiot posiadający osobowość prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, będąca nabywcą Usługi oferowanej w ramach Serwisu. Klientem nie może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
   6. System lub System Informatyczny – wszystkie elementy Serwisu CompetenceGame.com pozwalające na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych w procesach badania kompetencji.
   7. Panel Zarządzania Usługą – część Serwisu dostępna dla Użytkowników pozwalająca na tworzenie i zarządzanie Projektami, zapraszanie Uczestników, zarządzanie licencjami oraz dostęp do wyników badania kompetencji.
   8. Gra lub Gra Kompetencyjna – gra komputerowa on-line, udostępniona Uczestnikom Projektów w Serwisie, będąca narzędziem do pomiaru kompetencji oraz zbierania informacji badawczych przez Usługodawcę
   9. Projekt – nazwany i określony w czasie okres zbierania danych o kompetencjach Uczestników. Pozwala na stworzenie raportów indywidualnych, raportów zespołowych oraz zestawień Uczestników zgrupowanych w jednym Projekcie.
   10. Uczestnik lub Uczestnik Projektu – osoba fizyczna zaproszona przez Klienta za pomocą Panelu Zarządzania Usługą do udziału w Projekcie w celu badania jej kompetencji.
   11. System Pomiarowy – moduł rejestrujący akcje Uczestników oraz procedury obliczeniowe uruchamiane przez System, które na podstawie tych akcji obliczają dane do raportów indywidualnych.
 2. Zasady i warunki świadczenia Usługi
  1. Klient dokonuje zamówienia Usługi poprzez zakup pakietu w Serwisie, co reguluje §3 Regulaminu.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do udostępniania zamówionych Gier Kompetencyjnych Uczestnikom zaproszonym do badania przez Klienta w celu przeprowadzenia pomiaru ich kompetencji.
  3. Udostępnienie funkcji zapraszania Uczestników do Projektów nastąpi w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności za Usługę.
  4. Korzystanie z Usługi przez Klienta wymaga posiadania aktywnego konta w Panelu Zarządzania Usługą oraz konta Użytkownika przypisanego do tego konta. Dostęp do funkcji Systemu jest możliwy tylko dla Użytkowników zalogowanych do Panelu Zarządzania Usługą.
  5. W celu przeprowadzenia badania konieczne jest również:
   1. stworzenie Projektu, w ramach którego prowadzone będzie badanie kompetencji,
   2. wskazanie Gry lub Gier Kompetencyjnych, za pomocą których ma być prowadzone badanie oraz
   3. zaproszenie do udziału w Projekcie Uczestników poprzez podanie adresów email, na które zostaną wysłane zaproszenia.
  6. System przesyła do Uczestnika informację o zaproszeniu do Projektu wraz z podanymi przez Użytkownika informacjami o Projekcie. Usługodawca nie odpowiada za poprawność podanych przez Klienta adresów e-mail, ja również za to, kto rzeczywiście weźmie udział w badaniu.
  7. Zaproszony Uczestnik ma możliwość akceptacji albo rezygnacji z udziału w Projekcie. Akceptacja powoduje udostępnienie Uczestnikowi możliwości zagrania we wszystkie Gry wybrane w Projekcie. Akceptacja jest równoznaczna ze zgodą Uczestnika na udostępnienie jego wyników badania Klientowi będącemu właścicielem Projektu, jak również zgodą na inne zapisy Regulaminu Uczestnika.
  8. Akceptacja zaproszenia przez Uczestnika, który przeszedł badanie kompetencji za pomocą wybranej przez Klienta Gry nie więcej niż 12 miesięcy wcześniej powoduje udostępnienie Klientowi istniejących wyników badania kompetencji Uczestnika.
  9. Wyniki badania kompetencji Uczestników są udostępniane Klientowi w ramach Panelu Zarządzania Usługą w postaci raportów indywidualnych, raportów zespołowych i zestawień.
  10. Raporty indywidualne prezentują wyniki badania kompetencji poszczególnych Uczestników i są udostępniane niezwłocznie po obliczeniu ich przez System Pomiarowy jednak nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od momentu ukończenia przez Uczestnika Gry Kompetencyjnej. Udostępnienie raportu indywidualnego uzależnione jest od posiadania przez Klienta w chwili obliczenia wyników przez System Pomiarowy aktywnego pakietu licencji.
  11. Raport zespołowy prezentuje zbiorcze dane wszystkich Uczestników Projektu, dla których dostępne są raporty indywidualne. Raport zespołowy jest udostępniany niezwłocznie po zakończeniu Projektu przez Klienta lub po ukończeniu przez wszystkich Uczestników Projektu Gier Kompetencyjnych jednak nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od w/w zdarzeń.
  12. Zestawienia pozwalają na tabelaryczną prezentację wyników wielu Uczestników, dla których dostępne są raporty indywidualne. Przedstawiają one dane w zakresie trzech wybranych przez Użytkownika wyników pomiarowych i pozwalają na ustawienie listy Uczestników w żądanej kolejności. Zestawienia udostępniane są niezwłocznie po zakończeniu Projektu przez Klienta lub po ukończeniu przez wszystkich Uczestników Projektu Gier Kompetencyjnych jednak nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od w/w zdarzeń.
 3. Licencje i Płatności
  1. Usługodawca udziela Klientowi określonej liczby licencji zgodnej z zakupionym przez Klienta pakietem. Zakup pakietu następuje poprzez wybór jednego z pakietów dostępnych w funkcji „Kup licencje” na stronie Serwisu oraz opłaceniu przez Klienta ceny właściwego pakietu. Pakiet określa liczbę dostępnych licencji oraz czas przez jaki licencje są aktywne.
  2. Jedna licencja pozwala na zaproszenie jednego Uczestnika do udziału w Projekcie wykorzystującym jedną Grę Kompetencyjną. Zaproszenie do udziału w Projekcie obejmującym więcej niż jedną Grę wymaga takiej liczby licencji, ile Gier obejmuje Projekt.
  3. Licencję uznaje się za wykorzystaną w momencie zaproszenia Uczestnika do Gry. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów licencji ani nowa licencja w sytuacji braku akceptacji zaproszenia przez Uczestnika, rezygnacji Uczestnika, nie ukończenia Gry przez Uczestnika albo usunięcia Uczestnika przez Klienta z Projektu.
  4. Aktualny cennik pakietów licencji (wraz z liczbą licencji i okresem ważności) jest przedstawiony w Panelu Zarządzania Usługą po wybraniu opcji „Kup licencje”.
  5. Z dniem następującym po dacie końcowej ważności licencji wszystkie dostępne licencje zostaną anulowane. Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za anulowane licencje.
  6. Zakup nowego pakietu licencji przed końcem okresu ważności wcześniej zakupionych licencji powoduje przedłużenie ich ważności o czas określony w nabywanym pakiecie. Nie dotyczy to pakietu z nieograniczoną liczbą licencji. Przedłużenie ważności licencji z takiego pakietu jest możliwe tylko poprzez zakup takiego samego pakietu licencji.
  7. Przy wybraniu przez Klienta opcji realizacji płatności online płatność dokonywana jest z wykorzystaniem usługi zewnętrznej - serwisu Przelewy24. Usługodawca uznaje pakiet za opłacony w momencie otrzymania z serwisu Przelewy24 potwierdzenia dokonania transakcji zgodnej z identyfikatorem zamówienia Klienta.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności serwisu Przelewy24 ani za błędy w przetwarzaniu płatności leżące po stronie serwisu Przelewy24.
  9. Przy wybraniu przez Klienta opcji realizacji płatności za pomocą zwykłego przelewu Klient winien dokonać wpłaty na podane konto Usługodawcy zgodnie z informacjami podanymi na fakturze proforma udostępnionej w Panelu Zarządzania Usługą. Usługodawca uznaje pakiet za opłacony najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpłynięciu pełnej należności za pakiet na konto Usługodawcy. W celu właściwej identyfikacji przelew winien być oznaczona numerem faktury proforma. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z niewłaściwego oznaczenia płatności.
  10. Usługodawca bezzwłocznie po otrzymaniu płatności wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej. Jest ona udostępniana w formacie PDF w ramach Panelu Zarządzania Usługą.
  11. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona listownie tylko na wyraźne życzenie Użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą wiadomości email na adres biuro@competencegame.com.
 4. Obowiązki Użytkownika
  1. Serwis może być wykorzystywany wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w niniejszym Regulaminie. Za działania Użytkownika odpowiada Klient.
  2. Ani Użytkownicy ani Klient nie mogą wprowadzać do Serwisu jakichkolwiek materiałów nie związanych z przeznaczeniem Serwisu lub korzystać z niego w celu prowadzenia działalności reklamowej lub handlowej.
  3. Zabronione jest korzystanie z dostępu do Serwisu lub gromadzonej za jego pośrednictwem informacji dla celów wysyłki nie zamówionej informacji handlowej (spamu).
  4. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników lub Klientów działań mogących wywrzeć skutek w postaci przerwania lub zaburzeń w funkcjonowaniu Serwisu oraz używanie serwerów proxy w celu ukrycia danych umożliwiających zidentyfikowanie numeru IP Użytkownika lub ominięcia zabezpieczeń Serwisu.
  5. Zabronione jest wprowadzanie do Systemu Informatycznego danych, które nie są własnością Klienta.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi lub Klientowi dostępu do poszczególnych funkcji Serwisu. W szczególności może to nastąpić z powodu podania przez Użytkownika lub Klienta niepełnych lub niewiarygodnych danych identyfikujących Klienta lub Użytkownika. Może to również nastąpić z powodu podejmowania przez Użytkownika lub Klienta działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu.
 5. Obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca nie korzysta, ani nie rozpowszechnia danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu Informatycznego poza poniższymi przypadkami:
   1. realizacja funkcji Systemu związanych z badaniem kompetencji lub opisanych w §2 Regulaminu, w tym udostępnianie informacji o Projekcie Uczestnikom,
   2. obsługa reklamacji lub zgłoszeń problemów technicznych przez pracowników Usługodawcy - w zakresie koniecznym do obsługi zgłoszenia,
   3. statystyczne opracowania danych realizowane w celach badawczych i rozwoju usług, nie pozwalające na zidentyfikowanie danych poszczególnych Klientów, Użytkowników lub Uczestników,
   4. przekazanie danych kontaktowych Klienta i Użytkownika uregulowane w §9 Regulaminu.
  2. Usługodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia danych wprowadzonych przez Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich, w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z możliwościami technicznymi.
  3. Usługodawca jest zobowiązany naprawić w najszybszym możliwym terminie błędy Systemu Informatycznego i/lub luki w zabezpieczeniach mogące prowadzić do dostępu do danych osób nieupoważnionych.
  4. Usługodawca jest zobowiązany usunąć dane Użytkowników na ich wyraźne żądanie zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu. Nie dotyczy to zakresu danych niezbędnego do wymaganej prawem ewidencji transakcji pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
 6. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Usługodawca nie odpowiada za czasową niedostępność Serwisu w przypadkach:
   1. awarii spowodowanych czynnikami niezależnymi od Usługodawcy, w tym działaniem osób trzecich,
   2. nieplanowanych wyłączeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa Systemu Informatycznego w przypadkach spowodowanych działaniem osób trzecich,
   3. planowanych wyłączeń spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub rozwojowymi.
  2. Usługodawca nie odpowiada za utratę danych przechowywanych w ramach Serwisu w przypadku awarii spowodowanych czynnikami niezależnymi od Usługodawcy, w tym działaniem osób trzecich.
  3. Usługodawca nie odpowiada za uzyskanie dostępu do danych przez osoby niepowołane w przypadkach zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, w szczególności:
   1. wykorzystanie przez osoby trzecie danych dostępowych Użytkownika,
   2. działania bezprawne osób trzecich mające na celu obejście zabezpieczeń Systemu Informatycznego, jeśli te zabezpieczenia były zrealizowane zgodnie z zapisami §5 ust. 2 Regulaminu.
  4. Pomiar kompetencji w Systemie jest dokonywany na podstawie algorytmów stworzonych w wyniku prowadzonych prac badawczych i kalibracyjnych. Usługodawca oświadcza, że dołożono należytej staranności, aby pomiar ten był jak najbardziej rzetelny i wiarygodny. Usługodawca zastrzega przy tym, że wyniki obowiązują w ramach zastosowanego modelu pomiarowego z dziedziny psychologii i nie można metodami ścisłymi udowodnić ani zaprzeczyć ich poprawności. Usługodawca nie gwarantuje, że wyniki te oddają bezwzględny poziom kompetencji, który odpowiadałby innym obserwacjom.
 7. Warunki techniczne
  1. Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Użytkownika to:
   - dostęp do sieci Internet
   - korzystanie z przeglądarki internetowej zgodnie z poniższym zestawieniem:
   Mozilla Firefox – wersja 11 lub wyższa
   Chrome – wersja 14 lub wyższa
   Internet Explorer – wersja 10 lub wyższa
   Edge – dowolna wersja
   - włączona obsługa javascript.
 8. Reklamacje
  1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@competencegame.com.
  2. Użytkownik lub Klient może złożyć reklamację w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia lub zaobserwowania niepożądanych skutków, jeśli samo zdarzenie nie było możliwe do zaobserwowania.
  3. Reklamacja musi zawierać dane Klienta i Użytkownika umożliwiające jednoznaczną identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu. W szczególności reklamacja powinna zawierać:
   1. Nazwę Klienta i kontakt do niego,
   2. email identyfikujący Użytkownika składającego reklamację, zgodny z zarejestrowanym w Systemie,
   3. funkcję, której dotyczy reklamacja i opis niepoprawnego działania,
   4. dodatkowe okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu lub wiadomości email.
  5. Usługodawca będzie rozpatrywał reklamacje stosując zapisy niniejszego Regulaminu i przepisy obowiązującego prawa.
  6. Usługodawca powiadomi Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego za pomocą wiadomości email przesłanej na adres przypisany do konta Użytkownika lub podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 9. Dane Użytkownika i Klienta oraz ich ochrona
  1. Dokonując rejestracji w Panelu Zarządzania Usługą Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych Klienta przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi w zakresie opisanym w §2 Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
  2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 wraz z późn. zm.) każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania oraz zażądania zaprzestania ich przetwarzania albo usunięcia. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo żądanie ich usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Serwisu. W sytuacji gdy rezygnacja Użytkowników z korzystania z Serwisu uniemożliwia wykorzystanie dostępnych licencji, Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane licencje.
  3. Osoby upoważnione do reprezentowania Klienta mają prawo wglądu do danych Klienta, ich poprawiania, zarządzania oraz zażądania zaprzestania ich przetwarzania albo usunięcia. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych Klienta albo żądanie ich usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu przez Klienta oraz wszystkich przypisanych do jego konta Użytkowników. W przypadku rezygnacji z Usługi przez Klienta aktywne licencje przysługujące Klientowi zostaną anulowane. Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty za anulowane licencje.
  4. W przypadku rezygnacji lub zaprzestania korzystania z Serwisu bez żądania zaprzestania przetwarzania danych albo ich usunięcia, wszystkie dane Użytkownika i Klienta będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie ostatniego logowania do Serwisu.
  5. Dane kontaktowe Klienta i Użytkownika będą przekazane dystrybutorowi CompetenceGame.com w celu realizacji procesu obsługi klienta. Dystrybutorem CompetenceGame.com jest PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o., ul. Litewska 10, 00-581 Warszawa Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000272315; NIP 118-188-35-40, REGON: 140845246.
 10. Dane Uczestników oraz ich ochrona
  1. Użytkownik i Klient oświadczają, że są upoważnieni do przetwarzania wprowadzanych przez Użytkownika do Systemu wszelkich danych osobowych Uczestnika, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 wraz z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”). Upoważnienie obejmuje co najmniej:
   1. imię i nazwisko Uczestnika,
   2. adres email Uczestnika.
  2. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. Usługodawca oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.
 11. Prawa autorskie
  1. Wyłączne prawa autorskie do Systemu Informatycznego i Gier Kompetencyjnych należą do Usługodawcy. Prawa te podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 12. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
  2. O zamiarze zmiany Regulaminu Usługodawca zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Panelu Zarządzania Usługą.
  3. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Panelu Zarządzania Usługą.
  4. W przypadku nie zaakceptowania zmiany Regulaminu przez Klienta korzysta on z Usługi na podstawie dotychczasowego Regulaminu do końca okresu ważności aktualnie posiadanych licencji. Zakup nowych licencji wymaga zaakceptowania aktualnego Regulaminu.